Informace Obecní policie Prušánky

Od 1. 7. 2019 zahajuje činnost Obecní policie v obci Prušánky. Služebnu Obecní policie je možno navštívit osobně na obecním úřadě v přízemí, dveře č. 4 nebo zavolat na telefonní číslo:

+420 702 259 670

Obecní policie byla zřízena na základě zákona č. 553/1991 Sb. § 1. písm. 1., usnesením zastupitelstva obce Prušánky č.4/4Z/2019 ze dne 9.4.2019

Činnost Obecní policie se řídí zejména zákonem ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Z tohoto zákona vyplývají základní povinnosti a pravomoci strážníků Obecní policie.

Úkoly Obecní policie

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly stanovené zvláštními zákony, přičemž zejména:

– přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

– dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

– přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních

  komunikacích

– odhaluje přestupky a jiné správní delikty

– upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných   právních předpisů a činí opatření k nápravě

Působnost Obecní policie

Strážník Obecní policie Prušánky, vykonává svou činnosti na katastrálním území obce Prušánky. Při plnění svých úkolů spolupracuje Obecní policie s Policií České republiky.

Oprávnění strážníka

Strážník Obecní policie má právní subjektivitu (postavení vůči fyzickým a právnickým osobám) ve smyslu ustanovení § 89, odst. 9 zákona č. 140/1961 Sb. (trestní zákon) jako veřejný činitel.

Oprávnění vyplývající ze zákona o Obecní Policii:

– oprávnění požadovat vysvětlení,

– oprávnění předvést osobu,

– oprávnění odebrat zbraň, oprávnění odejmout věc,

– oprávnění zakázat vstup na určená místa,

– oprávnění zjištění totožnosti osoby.

Oprávnění vyplývající ze zákona o přestupcích:

– oprávnění projednat přestupky,

– oprávnění ukládat pokuty v blokovém řízení.

Oprávnění vyplývající ze zákona o silničním provozu:

– oprávnění zastavovat vozidla,

– oprávnění usměrňovat pokyny silniční provoz,

– oprávnění požadovat od řidiče ke kontrole řidičský průkaz a osvědčení o technické způsobilosti vozidla,

– oprávnění měřit rychlost vozidel,

– oprávnění rozhodovat o odtažení vozidla,

– oprávnění používat výstražného, zvukového a světelného výstražného zařízení na vozidle,

– oprávnění provádět u řidiče a učitele autoškoly dechovou zkoušku, zda není ovlivněn alkoholem,

– oprávnění vyzvat řidiče a učitele autoškoly, aby se podrobil vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou (odběr krve, odběr slin).

Oprávnění podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami:

– oprávnění vyzvat osobu, aby se podrobila vyšetření, zda není ovlivněna alkoholem, nebo jinou návykovou látkou (odběr krve, odběr slin),

– oprávnění vykázat osobu z míst, kde je zákaz kouření, pokud tato osoba zákaz kouření porušuje,

– oprávnění provádět kontrolu nad dodržováním tohoto zákona,

Každý občan má právo se obracet na strážníka Obecní Policie se žádostí o pomoc. Strážník je povinen v rozsahu svých povinností a pravomocí požadovanou pomoc poskytnout.

Činnost Obecní policie Prušánky zajišťují dva strážníci, kteří nemohou zajistit nepřetržitý provoz. Proto se občané v závažných případech mohou obrátit i mimo běžnou pracovní dobu na výše uvedené telefonní číslo. Strážník pak zajistí řešení události buď svou přítomností, nebo ve spolupráci s Policií České Republiky.

Kontakt na Policii ČR v době, kdy není možno se na místo problému dostavit včas:

Obvodní oddělení Policie České Republiky

Velkomoravská 16

695 01 Hodonín

tel.: 974 633 470

Tísňová linka 158

Mohlo by se vám líbit...