Informace odpadového hospodářství

Zpravodaj 3/2019: Vážení spoluobčané,

je tady podzim, nastává pro vinaře to správné a dlouho očekávané období. Pro obec to také znamená přistavení kontejnerů na výlisky a jiné bioodpady k Nechorám. Tak jako každý rok, tak i letos máme přistavené dva kontejnery a tentokrát oba na zpevněné ploše. Můžeme tak oba dva plnit až po okraj a tím trošku ušetřit za vývoz na kompostárnu. Zároveň bych touto cestou chtěl poprosit, neházejte do kontejneru věci, které nepatří do bioodpadu. Každý ať si uvědomí, že igelitové pytle a další odpadky musí také někdo vytahat, a v tom velkém množství výlisků a jiného bioodpadu to není žádná příjemná záležitost. To samé je u kontejnerů na konci obce na M. N. V. a u recyklační plochy.

V další části mého článku vás seznámím s investičními akcemi, které jsme dokončili a s dalšími, na které máme podané žádosti o přidělení nějaké dotace. Největší letošní akce, kterou už zmiňuje ve svém článku starosta, je právě dokončení zpevnění sklepních uliček v Nechorách. Tato akce ale ještě není celá dokončená, zbývá osadit záhonky a zatravnit nezpevněné plochy trávou. Tyto nedodělky budou provedeny v měsíci říjnu, až opadne největší pohyb při vinobraní. Dokončili jsme také chodník v ulici Mlýnská, včetně místa pro přecházení osob do ulice Lomená. V současné době jsme zahájili práce na opravě víceúčelového domu, kde je umístěn klub maminek a junáci. Jedná se o přestavbu rodinného obecního domu na ulici Úzká.

V tomto roce máme ještě podané žádosti na rekonstrukci chodníku v ulici Nová, pravá strana směrem na Moravskou Novou Ves a vybudování nových chodníků na ulici Příční až k chodníku u školy. Dále je podaná žádost v rámci příhraniční spolupráce na cyklostezku směrem na M. N. V. s obcí Prietržka na Slovensku. Z dalších projektů, na které budeme ještě podávat žádosti v příštím měsíci, jsou výsadba větrolamu za ulicí Moravská směrem ke hřbitovu a poslední letošní žádost je úprava „Kaluže“ a jejího okolí. Projekt je zaměřen na úpravu břehů, vybudování mola a okrasného můstku. Zároveň dojde k vybudování malého parku a k výsadbě zeleně před ZŠ, hřiště u chodníku mezi ulicemi Hodonínská a Školní.

Pokud nám tyto žádosti budou schváleny, k výstavbě bychom přistoupili na jaře příštího roku. Další drobné práce na údržbě a zkrášlování obce se provádí během celého roku.

Přeji všem občanům krásné podzimní dny a vinařům, aby výsledky celoroční práce na vinici stály za to.

                                                                                                          Jan Nosek, místostarosta

Mohlo by se vám líbit...