Volby do Evropského parlamentu

Celodenní událost -

Volby do Evropského parlamentu

se uskuteční:

v pátek         24. května 2019 od 14.00 hod – 22.00 hod

v sobotu      25. května 2019 od   8.00 hod – 14.00 hod

místem konání voleb jsou volební okrsky č. 1 a č. 2, sídlo volebních místností těchto okrsků je přísálí Kulturního domu v Prušánkách.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném volebním okrsku. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Neprokáže-li uvedené skutečnosti zákonem stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič hlasuje osobně, zastoupení je nepřípustné. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou.

POdrobnosti najdete na stránce: VOLBY a Sčítání lidu

    Mohlo by se vám líbit...