Obnovení provozu základní a mateřské školy

V pondělí 25. května 2020 se vrací děti do základní i mateřské školy. Přečtěte si pravidla fungování školy a hygienická opatření.

Zdroj: https://www.zakladniskolaprusanky.cz/skola/pro-rodice/1151.obnoveni-provozu-skoly/

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Otevření školy

 • otevření školy 25. 5. 2020 (pouze 1. stupeň), od 11. 5. účast žáků 9. ročníku v rámci přípravy na příjímací zkoušky
 • rodiče se do 18. 5. vyjádří svému třídnímu učiteli (mailem nebo telefonicky), zda se dítě vrátí do školy či nikoliv
 • první den nástupu do školy odevzdají děti případně rodiče před vstupem do školy podepsané čestné prohlášení (najdete níže ke stažení), bez čestného prohlášení nebude dítě do školy vpuštěno (možno podepsat i před školou)
 • zaměstnanci i děti nosí ve společných prostorách roušky
 • děti budou mít na každý den 2 roušky a igelitový sáček

Příchod do školy

 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům
 • do školy budou děti, potažmo určené skupiny, přicházet v předem stanovených časových intervalech cca mezi 7:30 – 8:30.
 • jednotlivé skupiny vchází určeným vchodem (krček nebo hl. vchod).
 • ze šatny bude celá skupina pod dohledem vyučujícího dováděna do třídy

Výuka

 • děti budou rozděleny do skupin max. po 15 dětech, o jejich složení rozhoduje ředitel školy a je neměnné
 • skupiny budou rozmístěny v rámci prostorových možností školy, (starší děti budou využívat třídy II. stupně), aby co nejméně docházelo ke shromažďování
 • výuka ve třídě probíhá bez roušek (při dodržení odstupu 2 metry, nejméně 1,5 m)
 • výuka bude probíhat celou dobu pouze v určené třídě s předem určenými vyučujícími, kteří se v rámci skupin nebudou měnit
 • o vyučovacích předmětech rozhoduje vyučující, který žáky předem informuje (současný rozvrh nebude plně zohledňován), vyloučena je výuka TV
 • přestávky budou stanoveny pro jednotlivé skupiny dle jejich příchodu, aby se omezilo jejich shromažďování na WC a chodbách
 • výuka bude v délce 4 vyučovacích hodin každý den
 • v případě nepřítomnosti žáka delším než 3 dny, žádá škola zdůvodnění a informaci, zda bude žák do skupiny dále docházet
 • konec výuky bude v rozmezí cca 11:10 – 12:15, dle příchodu žáků do školy
 • ranní družina nebude v provozu
 • děti navštěvující ŠD zůstávají s určeným vyučujícím v dané třídě až do svého odchodu, max. do 16 hodin
 • při odpoledním vyzvedávání rodiče nevstupují do školy, děti v čase smluveném s rodičem (písemně nebo telefonicky) samy odchází ze školy.

Odchod na oběd

 • odchod na oběd bude probíhat dle předem stanoveného časového harmonogramu tak, aby se v jednu dobu v jídelně potkaly max. 2 skupiny, byly zachovány požadované odstupy a nepotkávaly se u výdeje odlišné skupiny dětí
 • rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla do vlastního igelitového sáčku
 • jídelnu opouští skupina společně s vyučujícím

Závěr

 • po celou dobu pobytu ve škole budou dodržována zpřísněná hygienická pravidla
 • při podezření na onemocnění bude kontaktován zákonný zástupce a spádová hygienická stanice
 • přesné časy (příchody do školy, odchody na oběd, konec výuky pro skupiny) včetně rozdělení do skupiny budou zveřejněny do 20. května

Upozornění:  Toto je pouze výpis základních pravidel pro organizaci výuky. Prosíme rodiče o přečtení podrobného manuálu MŠMT, kterým se škola bude řídit:

Základní škola - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Základní škola - čestné prohlášení

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 1. Provoz MŠ
 • Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 6.15 do 16.15 hodin
  od pondělí 25. května 2020.
 1. Příchod do mateřské školy
 • Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry.
 • Doprovázející osoby budou dbát na to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry.
 1. Předávání dětí
 • Doprovázet dítě bude jen jedna osoba. Doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy ihned opustí.
 • Zvažte, zda je nutné, aby dítě vyzvedávaly osoby starší 65 let a osoby s rizikovými faktory.
 • Po dobu mimořádných opatření nebude fungovat vstup do školky přes čip/otisk prstu. Ráno budou dveře otevřené a školnice bude korigovat pohyb v prostorách šatny.
 • Zákonným zástupcům je povolen vstup pouze do šaten mateřské školy.
 • Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ maximálně po třech dětech (rodinách), ostatní počkají venku s odstupy nejméně 2 metry.
 • K největšímu nashromáždění lidí docházelo v prostorách šaten vždy před 8. hodinou ranní. Žádáme tedy zákonné zástupce dětí, aby si zorganizovali čas tak, aby počítali s tím, že předání dítěte bude trvat o něco déle než doposud.
 • V šatně MŠ zákonný zástupce předá dítě školnici, která jej následně předá učitelce.
 • Hned po vstupu do budovy MŠ si dítě i doprovázející osoba vydezinfikují ruce. Po příchodu do třídy si dítě umyje ruce vodou a mýdlem.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách budovy nosit nemusí.
 • Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku – pro případnou potřebu, v sáčku označeném jménem.
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.
 1. Vyzvedávání dětí:
 • V poledne a odpoledne zákonný zástupce zazvoní na třídu a nahlásí, pro které dítě si jde, a počká na dítě v šatně.
 1. Epidemiologická opatření
 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.
 • Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou ve sborovně školky, dozor zajistí pedagogický personál. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
 • Před prvním vstupem do mateřské školy (tedy 25. 5. 2020) předloží zákonný zástupce vyplněné čestné prohlášení, bez něho nebudou děti do MŠ vpuštěny. Prohlášení je na webových stránkách školy ke stažení nebo k vyzvednutí v MŠ denně od 8:00 do 12:00hod. předem po telefonické domluvě.
 1. Hygienická opatření
 • Velkou část dne budou děti trávit venku na zahradě. Proto prosíme rodiče, aby daly dětem dostatek náhradního oblečení a gumáky na zahradu, kde budou trávit podstatnou část dne a za téměř každého počasí!!
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.
 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.
 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, stoly, spínače světla).
 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.
 1. Stravování
 • Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.
 • Ve třídě „Broučků“ bude oběd podáván ve třídě, nikoliv ve školní jídelně.
 • Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice.
 • Můžete dětem (z hygienických důvodů) dát láhev s pitím na celý den, kterou si s sebou vezmou i na zahradu.
 • Přinášet do školky vlastní jídlo je zakázáno.

Prosíme všechny rodiče o zvážení nutnosti docházky do MŠ.

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Mohlo by se vám líbit...