Poslední čtvrtletí je „nejrychlejší“

Zpravodaj 2/2016: Nevím, jestli stejný dojem mají i žáci a studenti, ale my kantoři ten pocit máme každý školní rok.  Poslední čtvrtletí se snad střídají jen pondělky a pátky… A tak nezbývá, než se poohlédnout za končícím školním rokem. Byl to rok hektický. Zejména v tom, že se musela nejen provést, ale hlavně prožít řada změn v souvislosti se zahájením činnosti HTVŠ. Výuka probíhala v prostorách, které dříve sloužily pouze našim vyučujícím. A tak se často musely zejména paní učitelky z  I. stupně stěhovat ze své třídy s náručí sešitů a žákovských prací do jiných prostor, kde mohly v práci pokračovat. A na další přípravy ve třídě si musely vyhradit čas třeba před vyučováním. Na další školní rok se budeme muset dobře připravit, aby od začátku nevznikaly problémy a kolize.

A co všechno jsme prožili za ty poslední tři měsíce? O řadě našich akcí se dočítáte ze samostatných článků, které se věnují třeba environmentální problematice, ale také zážitkům našich žáků z takových větších akcí. O Noci s Andersenem jsme se už zmiňovali, s vlastním pohledem žáků se také můžete seznámit. Mne ke krátkému zamyšlení vedl jeden článek v časopisu, kde prezentují školy své akce. Byl to článek, který celou Noc s Andersenem shodil. To, že se špatně pochopená a ještě hůře zorganizovaná akce nepovede, nemusí znamenat, že na jiných školách (včetně té naší) se Noc s Andersenem „neumí“. Myslím, že o té naší i pan starosta referoval! Vážíme si toho, že přijal pozvání a zapojil se.

V průběhu posledního čtvrtletí také probíhal plavecký výcvik 2. a 3. třídy. Je s podivem, jak se některé děti snaží plavání vyhnout a jaké taktiky k tomu volí! Přitom je plavecký výcvik povinnou součástí vzdělávání a buduje dovednost nanejvýš užitečnou.  Přitom ministerstvo a další zainteresované instituce se snaží do školních vzdělávacích programů dostat vše, co se týká zdraví a bezpečnosti dětí. A pak se setkáváme se stejně urputnou snahou některých rodičů, aby se děti takových aktivit nemusely účastnit. Ještě nepochopitelnější je snaha některých rodičů omlouvat děti z tělesné výchovy z důvodu – aby se pak mohly ve zdraví zúčastnit tréninku, sportovního turnaje nebo závodu. Děti, které začínají se sportem, mají dost energie i na to, aby zvládly běžnou hodinu tělesné výchovy a pak i ten trénink či soutěž. A pokud dítě už ve věku 5-7 let trénuje téměř profesionálně, jde o předčasnou specializaci, která má většinou za následek dřívější ukončení sportování z důvodu přetížení a zdravotních problémů. S tím musí rodiče také počítat. Přednost by měl mít zdravý vývoj dítěte a pokud možno všestranný pohybový rozvoj. Ale síla reklamy funguje. Tak, jak to v jednom reklamním spotu běželo: „Bude profesionálním sportovcem, bude nás živit…, tak sportovcem ne, ale třeba umělcem a bude se tím živit…, zase ne“. Ano, podporujme děti v rozvoji jejich nadání, ale nepřehánějme to a berme v úvahu, že značnou část dětství a dospívání je nutno věnovat učení se a tedy škole.  A po škole (po práci) nějakou zábavu (legraci) – prostě pokud možno normální dětství. Na vytváření správných návyků zdravého životního stylu je potřeba se soustředit od samého začátku lidského života. Již v mateřské škole se objevují první problémy zejména se stravovacími návyky. Proto se zaměřilo ministerstvo školství, zdravotnictví a hygienici na úpravy jídelníčků a stravovacích návyků dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních. Každá rodina má vlastní stravovací zvyklosti, a místem, kde může dojít k pozitivnímu ovlivnění stravovacích návyků nejmladší generace, je prostředí škol. Proto berme na vědomí úpravu jídelníčku ve smyslu – méně soli, pestrost surovin, více zeleniny…A tak přiměřený rozvoj pohybových dovedností a vytváření správných stravovacích návyků se může uskutečňovat jen za dobré spolupráce rodiny a školy. Všem, kdo si to uvědomují, ze srdce děkuji – je to důležitý vklad do života našich dětí.

A jak si počínají děti ve vzdělávacích aktivitách? V rámci školní práce se žáci účastnili například krajského kola zeměpisné soutěže Eurorébus. Postup následoval po absolvování korespondenčního kola soutěže. V krajském kole v Brně se zapojili hoši ze 3. – 5. třídy – Patrik Humplík, Tobiáš Mráka, Tomáš Hromek (jako náhradník Honza Koller). Jejich společná snaha jim vynesla pěkné 4. místo. Na soutěž je připravila a doprovodila p.uč. Luďka Trechová.  Součástí vzdělávání jsou i exkurze a externí výuka – takto navštívili prvňáčci ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích a sedmáci vyjeli za historií do Mikulčic. Na delší výukové pobyty se vypravili šesťáci na tři dny na Trkmanku a osmáci opět na Littner.  Tradicí se stalo Výtvarné sympozium, které se letos konalo již potřetí. Jde o setkání dvojic výtvarníků z přihlášených škol, kde vznikají výtvarná díla na zadané téma. V prvním ročníku byla téma oznámeno předem – příchod věrozvěstů na Moravu. Letos bylo téma sděleno až na zahájení akce. Naše výtvarnice Katku Švastovou a Kamilu Zvědělíkovou doprovodila na sympozium p.zást. R. Juráňová.
Každoročně na naší škole probíhá testování žáků třetích, pátých, sedmých a devátých tříd. Jde o porovnání výsledků ve vybraných vyučovacích předmětech vždy po dalších dvou letech – jestli dosáhli žáci pokroku, případně jak velkého pokroku. Tam, kde přetrvávají nějaké problematické oblasti (slabší výsledek v testu), je doporučeno, na jaké procvičování se zaměřit, aby daný žák dosáhl zlepšení. Výsledky testů si mohou rodiče pro své děti vyžádat, aby mohli sledovat jejich pokrok, případně se při společné přípravě zaměřit na slabá místa. Jde především o individuální rozvoj každého žáka.

V této souvislosti si pořád musím připomínat, jak aktuální a oslovující je stále dílo Jana Ámose Komenského. Základní pravidla a rady v Informatoriu školy mateřské, Orbis pictus (Svět v obrazech – předchůdce encyklopedií) a samozřejmě Velká didaktika. Je zvláštní, že v současné době se tato úctyhodná díla nachází jen v některých knihovnách, ale i z těch postupně mizí. Už je totiž nikdo velmi dlouho nevydal. A jak jsou čtivá i dnes! Proto pořád ctíme i původní termín Dne učitelů – 28.3. – den narození našeho velkého pedagoga. V kalendáři už nenajdeme Den učitelů (světový den učitelů je stanoven od r. 1994 na 5.10.) My jsme se letos sešli netradičně – všichni včetně našich seniorů a v pozdějším termínu. Vzpomínku na našeho slavného Jan Ámose jsme uctili setkáním v Josefově v péči rodiny Klečkových. Setkání bylo příjemné, naplněné vzpomínáním, povídáním a pohodou. Zavítali mezi nás i paní uč. Zvědělíková a páni uč. Janás a Hubáček. Je škoda, že se nemohli ze zdravotních důvodů zúčastnit i další naši bývalí pedagogové.

3_ZS_Z2_2016Největší sportovní akcí ke konci školního roku bývají Atletické přebory Regionu Podluží v Lanžhotě. Letos proběhlo toto tradiční dvoudenní klání ve dnech 30. a 31.5. –  nejprve pro mladší žactvo (1. – 5. třída) a pak pro starší (6. – 9. třída). Ani letos se nám nepodařilo zdolat Lanžhot, který mívá tradičně velmi dobře obsazeny všechny disciplíny i kategorie. U nás se nepodařilo některé disciplíny úplně pokrýt (v každé disciplíně mohou startovat vždy dva žáci a dvě žačky ze školy). Nejmladší kategorie (1. – 3. třída) závodí v běhu na 50m, v hodu míčkem a vytrvalostním běhu – zde 300m. Závodníci 4. – 5. třídy závodí v běhu na 60m, hodu míčkem, skoku do dálky a vytrvalostním běhu na 600m. Žactvo z II. stupně má obdobné disciplíny, ale je rozlišena kategorie 6. – 7. třída (má stejné disciplíny jako 4. – 5. tř.) a nejstarší 8. – 9. třída má delší vytrvalostní běh – 800m a místo hodu míčkem je vrh koulí. Letos bylo více bramborových medailí a umístění do 6. místa, které se ještě také boduje. Poděkování patří všem našim závodníků, kteří se s velkým nasazením zasloužili o konečné 2. místo za domácí školou z Lanžhota. A kdo se radoval z medaile? Za prvňáčky to byl Adam Veselý (maminka Mirka Hefková), který vyhrál běh na 50m a byl druhý v hodu míčkem. Medaili na nejkratším běhu získal ještě Tomáš Tesařík za 3. místo.  V kategorii dívek vyhrála hod míčkem Adélka Danihelová. Za druháky byla nejúspěšnější Verunka Klímová, která získala bronzovou medaili za vytrvalostní běh. Ve třetí třídě byl nejlepším závodníkem Sam Štěpanovský, který vyhrál běh na 300m a přidal 3. místo v běhu na 50m. Stříbrnou medaili si vybojovala v běhu na 50m Nikolka Mrlíková. Ve 4. třídě byli dva medailisté – Adam Veselý(maminka Katka Imrichová) – dvě stříbrné medaile za hod míčkem a skok do dálky a Štěpán Salajka též za 2. místo v běhu na 60m. Mezi páťáky dobře zabodoval Matěj Strýček, který vyhrál skok do dálky a byl druhý v běhu na 60m. V hodu míčkem vyhrál Mário Danihel. Ve starší kategorii byli velmi úspěšní šesťáci – získali celkem pět medailí. Nejúspěšnější z nich byl Aleš Danihel, který získal zlatou medaili za hod míčkem a stříbrnou v běhu na 600m. Další body přidal za osobní rekord ve skoku do dálky. Další stříbrné medaile získali Dan Kaluža ve skoku do dálky a Terka Mečlová v hodu míčkem. Bronzovou medaili si odvezl Denis Kovačič za výkon v běhu na 60m. Sedmáci se též nenechali zahanbit a napodobili šesťáky – taky pět medailí. Celkově nejúspěšnějším závodníkem byl Vítek Ostřížek, který získal kompletní sadu medailí – zlato za skok do dálky, stříbro ve vytrvalostním běhu a bronz ve sprintu. Vítězem nejkratšího běhu se v této kategorii stal Matěj Polášek. Stříbrnou medaili do sbírky si přidala Gábina Křiváková za hod míčkem. Nejpočetněji zastoupena byla 8. třída – zisk tří stříbrných a tří bronzových medailí byl velmi pěkným reprezentačním počinem. Druhá místa vybojovali: Dalibor Kříž ve vrhu koulí, Bára Svobodová ve stejné disciplíně a Katka Svobodová ve skoku do dálky. Bronzové medaile si odvezli: David Osička za skok do dálky, Bára Svobodová za běh na 60m a Katka Svobodová za vrh koulí. Nejstarší závodníci si rozdělili celkem šest medailí – zlato získali: Lukáš Maděryč ve skoku do dálky, Filip Benada ve vrhu koulí a Katka Švastová v běhu na 60m. Stříbrné medaile měly Katka Švastová za vrh koulí a Kamila Zvědělíková v běhu na 60m. Bronzovou medailí uzavřel své závodnické působení Marek Barkócy ve skoku do dálky. Věřím, že se nám bude nejméně stejně dařit i v dalším ročníku přeborů. Příslibem je velké množství čtvrtých až šestých míst v letošním ročníku. Ještě jednou všem závodníkům děkuji a přeji hodně dalších úspěchů, nejen těch sportovních!

Závěrem bych chtěla popřát všem děvčatům a chlapcům ze školy radostně prožité prázdniny se spoustou krásných zážitků, žádné úrazy a nepříjemnosti a rodičům i nám všem ze školy dostatek příležitostí k odpočinku a načerpání nových sil. Krásné prázdniny, dovolené, prostě krásné léto všem!

                                                                                              Alena Kristová, ředitelka školy

foto: Alena Kristová a Mirka Konečná

4_atletika_Z2_2016

5_atletika_Z2_2016

6_atletika_Z2_2016

7_atletika_Z2_2016

8_atletika_Z2_2016

Mohlo by se vám líbit...