Přírodní zahrada mateřské školy

Zpravodaj 4/2019: V listopadu 2018 začala revitalizace Přírodní zahrady mateřské školy – Prušánky, která proměnila stávající školní zahradu mateřské školy na přírodní zahradu, která by se měla stát podnětným místem pro aktivity a environmentální vzdělávání a výchovu dětí předškolního věku. Místem, kde se děti budou setkávat s přírodou, přírodními materiály, pěstovat rostliny, sklízet ovoce, ale také si budou hrát a tvořit si úkryty.

Cílem návrhu bylo zajistit příjemné, tvůrčí a zajímavě architektonicky členěné prostředí pro hru, vzdělávání i odpočinek dětí, které navštěvují místní mateřskou školu. Vzhledem k tomu, že dítě se učí hrou, je důležité vytvořit prostředí, které je podnětné a vybízí dětský mozek ke zkoumání, objevování a poznávání. Nejlepší hra je ta, kterou si děti samy zinscenují a ke které nepotřebují vedení dospělých. V zahradě jsou instalovány různorodé prvky s různým způsobem využití.

V rámci výchovy dětí budou na zahradě probíhat akce a aktivity, kterým bude nová přírodní zahrada vhodnou kulisou. Akce budou rozprostřeny do celého roku, zahrada tak bude pro environmentální vzdělávání využita celoročně. Cílem bude, aby se pořádání těchto akcí stalo tradicí a aby se u některých z nich mohla na zahradě sejít i celá místní komunita – obyvatelé obce.

Do realizace projektu byly zapojeni rodiče a další aktivní občané, kteří provedli některé práce svépomocí. Největší podíl svépomocně provedených prací souviselo se sadovnickými úpravami a realizací některých jednodušších prvků. V rozpočtu projektu byly tyto položky nulové, došlo tím k úspoře finančních prostředků obce. Proběhly dvě společné brigády.

Stavba byla dokončena koncem května 2019, další aktivity projektu byly realizovány do konce října 2019.

Celkové výdaje projektu byly 832 772,- Kč. Z toho způsobilé výdaje byly 377 503,- Kč. Z dotace Státního fondu životního prostředí ČR poskytnuté prostřednictvím Národního programu Životní prostředí bude uhrazeno 320 878,- Kč (85% ze způsobilých výdajů). Obec ze svého rozpočtu tak uhradí 511 894 Kč.

Slavnostní otevření zahrady se uskutečnilo 28. září 2019 přestřihnutím pásky ve spolupráci s panem starostou. Děti si mohly užít pohádku o záchraně naší zahrady a zatančit si. Nechybělo ani opékání špekáčků v novém ohništi nebo malování na obličej. Rodiče mohli využít „Kavárny u sedmičky“. I přes zamračené počasí jsme se dobře bavili a věříme, že se na zahradě opět sejdeme při další příležitosti a že zahrada bude dětem sloužit k jejich rozvoji a radosti, jak nejlépe dovede.

                                                                                               František Piliar, Lucie Drejčková

 

Mohlo by se vám líbit...