PRUTES

Čistírna odpadních vod se nachází v areálu bývalého JZD a zabezpečuje čištění odpadních vod přiváděných kanalizací z obce Prušánky a z obce Moravský  Žižkov. Dalším zařízení spadající pod čistírnu je přečerpávačka na ulici Lomená. Celé zařízení spojené s čištěním odpadních  vod často označujeme jako ČOV. Majitelem kanalizační sítě a ČOV je obec Prušánky, která zřídila příspěvkovou organizaci PRUTES Prušánky, aby ČOV provozovala.

Stočné se stanovuje pro každý kalendářní rok na základě kalkulace. Pro rok 2020 je stočné 810,- Kč / osoba. Cena za stočné je tedy stanovena paušálně za osobu a rok a to z toho důvodu, že mnoho domácností využívá kromě vody z vodovodního řadu i vodu například ze studní či dešťových nádrží, která se tedy neprojeví na stavu vodoměru, ale odteče do kanalizace a následně se musí čistit.