Římskokatolická farnost

Prušánky 2015www.farnostprusanky.cz/

V Prušánkách se nachází kostel svatých Isidora a Martina, ve kterém se schází věřící římskokatolického vyznání. Ve farnosti se schází dětská schola, ministranti jsou úzce propojeni se skautským oddílem Cor Dare, o Vánocích těší svou hudbou Štěpánští koledníci. Každou neděli při mši svaté probíhají v kapli Panny Marie katecheze pro děti. Farnost pořádá vlastní poutě na svatý Hostýn, duchovní cvičení atd. Jednou za měsíc probíhají na faře biblické hodiny. Někteří farníci se hlásí ke spiritualitě Schönstattského hnutí. V listopadu 2014 byla ustanovena ekonomická a pastorační rada farnosti.

Hlavní patron farnosti, svatý Isidor, byl madridský rolník, který se ve svém prostém životě vyznačoval nejen mimořádnou zbožností, ale i pracovitostí, dobročinností a vůbec skutky lásky ke všemu tvorstvu. Stal se patronem zemědělců. Žil na přelomu 11. a 12. století.

Prušánky dlouho patřily pod farnost Čejkovice, kde byly vedeny všechny matriky. Toto spojení sahá až do dob středověku, kdy Prušánky, tehdy ještě Prusy, patřily vizovickým cisterciákům a ti byli podřízeni velehradským mnichům.  Klášter ale zaniknul a podle patronátního práva připadl majetek kláštera, tedy i tehdy opuštěná tvrz Prušánky, pánům z Kunštátu. Ti koupili ještě Čejkovice a tím se na několik staletí spojily Prušánky s čejkovickým panstvím. Důvodem stavby vlastního kostela byl rostoucí počet obyvatel a také to, že věřící museli chodit na bohoslužby až do Čejkovic. Navíc cesta vedla přes pastviska „Drahy“, kde byly vinné sklepy. Prušánečtí muži se v nich cestou do kostela zastavovali a občerstvovali se. Mnozí z nich se na bohoslužby nedostavili vůbec. Obec Prušánky se proto obrátila na olomouckou kolej řádu Tovaryšstva Ježíšova a jejím prostřednictvím na biskupa, aby zde povolili stavbu kaple. K uskutečnění záměru došlo roku 1712. Kaple byla postavena v těsném sousedství starého a odnepaměti užívaného hřbitova. Sloužila čtyřicet let a pro svou zchátralost byla nahrazena stavbou skutečného kostela. Ten byl zasvěcen opět sv. Isidorovi. Druhým patronem kostela je sv. Martin, protože na jeho svátek 11. listopadu 1758 byl kostel vysvěcen. (převzato z historie na internetových stránkách farnosti)

V parku u kostela stojí kaplička zasvěcená P. Marii, Matce smíření a andělu strážnému Prušánek. Ta byla původně postavena v roce 1888 na cestě z Prušánek do Moravské Nové Vsi. Koncem 70. let minulého století zazněly hlasy pro odstranění kapličky kvůli bezpečnosti provozu na silnici. P. Kozár kapličku zachránil a nechal ji přesunout do parku u kostela. V devadesátých letech pak byla kaple přebudována a zvětšena. V kapli je pískovcová socha Piety. Důvodem jejího vysvěcení dne 7. srpna 1994 bylo mimo jiné i to, aby se navrátil prušáneckým hodům duchovní smysl. Ty byly v roce 1981 přesunuty na léto kvůli teplejšímu počasí. V létě tedy slavíme hody mariánské a martinské hody v listopadu si připomínáme už jen v kostele.

kontakt: Římskokatolická farnost Prušánky, Hlavní 480, 696 21 Prušánky, farnost@farnostprusanky.cz

Nejkrásnější vánoční píseň

Nejkrásnější vánoční píseň

Zpravodaj 4/2019: V malé rakouské vesničce Oberndorf žil kněz, otec Moor. Právě uděloval dětem z farního sboru ponaučení, jak mají o Štědrém večeru zpívat. Pod klenbou se šířilo veselé štěbetní a chichotání. „Klid, buďte zticha. Začínáme!“ Ale...

Střípky z farní historie……tentokrát o zvonech   

Zpravodaj 4/2019: Zvony bývají málo vidět, ale jsou stále přítomné svými zvuky, a těmi  jakoby zdálky doprovází život člověka. Měly od pradávna  nezastupitelnou úlohu v duchovní i  časové orientaci člověka. Polední, ranní a večerní zvonění nejen svolávalo...

Oprava kostela

Oprava kostela

Zpravodaj 3/2019: Po několika letech příprav a konzultací s různými odborníky (měření vlhkosti, zprovoznění ventilátoru, sonda u vnější zdi kostela, předprojektové zaměření) jsme v letošním roce zahájili práce na rozsáhlé opravě kostela. Projektovou dokumentaci zhotovil v loňském roce Omnia projekt...

Zlatá sobota: pouť do Žarošic 2019

Zlatá sobota: pouť do Žarošic 2019

Zpravodaj 3/2019: Stejně jako naši předci, naše stařenky, stařečci a rodiče, tak i my každoročně putujeme třicetikilometrovou trasu na Zlatou sobotu do Žarošic. Dříve poutníci chodili po silnici, protože nebyl tak velký provoz a cesta nebyla tolik nebezpečná.  Před několika...

Povzbuzení pro maminky

Povzbuzení pro maminky

Zpravodaj 2/2019: Druhou neděli v květnu se slaví Svátek matek. V současné době, kdy evropské národy vymírají, je jistě důležité vyzdvihovat a oceňovat velikost a krásu mateřství. Je to náročný, ale nádherný úkol: předávat život dalším generacím a vychovávat...

Skauti Cor Dare: Velká noc

Skauti Cor Dare: Velká noc

Zpravodaj 1/2019: A jsou tu zas. Přišly vloni, letos a příští rok tomu nebude jinak. Pro žáky základních a středních škol období pár dnů volna, pro členy oddílu každoroční milé povinnosti. Řeč není o ničem menším než...

Kolik za člověka?

Kolik za člověka?

Zpravodaj 1/2019: „Všechno je to o penězích“, řeknou vám dnes mnozí lidé (kteří to neumí vyjádřit česky a používají amerikanismy), ať začnete rozhovor na jakékoliv téma. Dnes vládnou světu peníze! A máte-li jich dost, máte všechno. Stali jsme...

Největší potřebou dnešní doby je Boží pokoj

Největší potřebou dnešní doby je Boží pokoj

Zpravodaj 4/2018: Kam ten náš svět spěje? Když sledujeme zprávy, je to samá katastrofa. Války, konflikty, teroristické útoky, živelné pohromy…Neslušnost, bezohlednost, nezájem… To všechno jsou věci, které vyvolávají strach a nepokoj. Ale člověk přece ve svém...

Střípky z historie farnosti: fara

Střípky z historie farnosti: fara

Zpravodaj 4/2018: Tentokrát něco málo z historie fary. Původní fara byla postavena kolem roku 1770 vedle kostela. Byla to po kostele nejstarší budova v Prušánkách. Pouhých osm kroků od kostela stály stáje kryté slámou, což bylo nebezpečné...

Kněží vynálezci

Kněží vynálezci

Zpravodaj 3/2018: Máte dojem, že kněží nic neudělali pro vědu a pro pokrok?   Jeden univerzitní profesor se zálibou mluvil o církvi a kněžích jako o tmářích, kteří brzdí pokrok, těmito slovy končíval svoje přednášky. Jeden bystrý posluchač měl...

Pouť do Žarošic

Pouť do Žarošic

Zpravodaj 3/2018: Už třetím rokem se nás pár nadšenců vydalo na pěší pouť do Žarošic. Sešli jsme se u kostela a otec Hába nám dal požehnání na cestu. Je zvykem, že námahu, kterou člověk při putování vynaloží, obětuje na nějaký úmysl. Letos...

Střípky z historie farnosti: Varhany a varhaníci

Střípky z historie farnosti: Varhany a varhaníci

Zpravodaj 2/2018: Neodmyslitelnou součástí liturgických obřadů je hudba. Již dlouhá staletí zdobí největší katedrály světa stejně jako malý venkovský kostelík varhany, kterým se také říká „královský nástroj“. Patří mezi největší a mechanicky nejsložitější hudební nástroj....

Zprávičky z farnosti: Začít sami u sebe

Zprávičky z farnosti: Začít sami u sebe

Zpravodaj 2/2018: Víte, že… -5. červen je „Světový den životního prostředí“? -Jedna vykouřená cigareta znehodnotí až 80 m3 vzduchu? -Potravní řetězec člověka nezačíná v samoobsluze, ale v přírodě. Čím je potravinový řetězec delší, tím jsou ztráty větší a pro...

Život je dar

Život je dar

Zpravodaj 1/2018:  Otázka by mohla znít: „Co je to život?“ – Možná řeknete: „To ví přece každý!“ Ale definovat ho nedokážeme. A už vůbec ne dát, vyrobit. Pšeničné zrnko můžeme vyrobit, ale neumíme mu dát...

Zprávičky z farnosti 1/2018

Zprávičky z farnosti 1/2018

Součástí naší krajiny bývají různé kříže podél cest a silnic, které nám tu zanechali naši předkové. Většinou už to ani nevnímáme. V naší farnosti se mohly děti v postní době zúčastnit hry, která spočívala v putování po křížích v Prušánkách nebo...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018

V sobotu 6. 1. 2018 proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Počasí nám oproti minulému roku přálo, bylo jak na jaře. Celkem chodilo po dědině dvacet jedna skupin a vybralo se 68.163,- Kč. Co je trochu problém – a potýkáme se...

Střípky z historie farnosti – stavba kostela

Střípky z historie farnosti – stavba kostela

Zpravodaj 4/2017: Stavba kostela byla bohužel založena na nepevném slínovitém podloží. Časem se objevily ve zdivu pukliny a kostel se začal pomalu “rozjíždět”. P. Augustin Pinkalský píše v kronice roku 1861 o stavu kostela toto: „Vstoupiv do zdejšího chrámu Páně,...

Vánoce – svátky lásky

Vánoce – svátky lásky

Už jste někdy přemýšleli o tom, co je vlastně v životě nejdůležitější? V každé situaci, v každém prostředí, v každém věku? Co je nejdůležitější pro každého člověka? Možná odpovíte: „No přece zdraví!“ Ano, zdraví je velmi důležité, ale zdaleka...

Střípky z historie farnosti

Střípky z historie farnosti

Zpravodaj 3/2017: Kaple Sv. Izidora sloužila 40 let a pro svou zchátralost byla nahrazena stavbou skutečného kostela. Na stavbu kostela dohlížel P. Jiřík, který ale zemřel těsně před dokončením stavby kostela, která trvala 7 let. Kostel byl zasvěcen...

Pouť do Žarošic

Pouť do Žarošic

Zpravodaj 3/2017: Po loňské obnovené tradici pěší poutě do Žarošic se letos opět pár nadšenců vydalo na cestu. Sešli jsme se v kapličce u kostela a o. Hába nám dal požehnání na cestu. Cestou jsme nabrali další poutníky z Moravské Nové Vsi,...

Pro děti – to nejlepší

Pro děti – to nejlepší

Zpravodaj 3/2017:   Otázkou ale je, co je pro ně to nejlepší. Na to mohou být různé názory. Když si mohou dělat, co chtějí? Když mají od malička peníze, aby si koupili, co je napadne?...

Střípky z historie naší farnosti 2/2017

Střípky z historie naší farnosti 2/2017

Dne 9. 6. 2017 probíhala v celé naší zemi tradiční akce “Noc kostelů”. V naší farnosti jsme si po 9 letech pustili pásmo o historii naší farnosti, které vzniklo při příležitosti 250. výročí posvěcení našeho kostela. Jedna z farnic mně na druhý den říkala, že to...

Přibrzdit a přemýšlet

Přibrzdit a přemýšlet

Zpravodaj 2/2017: Lidé se pořád za něčím honí a po něčem touží, pořád jsou nespokojení. „Jestli nedostanu ten svetr (auto, kožich, mobil, počítač…), tak se zblázním!“ Podobná věta jistě nikoho nevyděsí. Všichni víme, že není myšlena doslova,...

Péče o stvoření

Péče o stvoření

Zpravodaj 1/2017: Žijeme v době, kdy se máme materiálně dobře jako nikdy v dějinách. Máme kolem sebe plno nabídek, které ale nejsou k životu důležité. Hromadění věcí a požitků nepřináší pokoj a klid v duši. Sociolog J. Urban upozorňuje, že je možné...

Fatimský den

Fatimský den

Zpravodaj 1/2017: V letošním roce si katolická církev připomíná 100. let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. P. Maria se zjevila třem malým pasáčkům – desetileté Lucii Santosové, devítiletému Františkovi a sedmileté Hyacintě Martovým. Celkem došlo k šesti zjevením,...

Zprávičky z farnosti 4/2016

Zprávičky z farnosti 4/2016

V neděli 20. listopadu jsme Slavností Ježíše Krista Krále ukončili liturgický rok, který byl vyhlášen jako rok milosrdenství. V některých farnostech se dokonce slaví tzv. církevní Silvestr a pořádají se různé akce. Týden před tím jsme si ještě připomenuli...

Nepodařené divadlo, nebo nejkrásnější hra?

Nepodařené divadlo, nebo nejkrásnější hra?

Ten večer, kdy měla proběhnout vánoční besídka s hrou o hledání noclehu, byl sál plný rodičů a příbuzných. Malý Jirka prožíval Vánoce ze všech nejintenzivněji. Konečně zhasínají světla, rozevírá se opona a na scénu vstupuje Josef, který něžně podpírá...

Svatý Martin, spolupatron Prušánek

Svatý Martin, spolupatron Prušánek

“Na den svatého Martina vesel se všecka rodina.” Dnes si připomínáme svatého Martina, druhého patrona kostela v Prušánkách. Hlavní patron farnosti, svatý Isidor, byl madridský rolník, který se ve svém prostém životě vyznačoval nejen mimořádnou zbožností,...

Pěší pouť do Žarošic

Pěší pouť do Žarošic

Součástí křesťanského života bývají také návštěvy poutních míst. Lidé tak jezdí načerpat do míst, která jsou nějakým zvláštním způsobem nabitá energií (v křesťanské terminologii bych napsala omilostněna). V naší farnosti se tradičně už po mnoho let jezdí na Svatý...

K zamyšlení (3/2016)

K zamyšlení (3/2016)

Zpravodaj 3/2016: Jsou často objektem filmových dokumentů, čteme o nich, učíme se o nich ve škole. Koho mám na mysli? Velké lidi, kteří se přičinili o to, že dnes jako lidstvo můžeme používat přívlastek „vyspělí.“ Jejich vliv a přínos pro...

Pojďte s námi na pouť do Žarošic

Pojďte s námi na pouť do Žarošic

Farnost Prušánky plánuje obnovení pěších poutí do Žarošic. To je poutní místo, do kterého proudí ročně tisíce poutníků z blízkého i širokého okolí. Také z Prušánek se dřív chodívalo pěšky nebo na kole na hlavní pouť, které se říká “Zlatá sobota”. Tato...

První svaté přijímání

První svaté přijímání

Zpravodaj 2/2016: V neděli 15. května 2016 jsme v naší farnosti zažili velkou slávu, proběhlo První svaté přijímání. Den před slavností – 14. května – přistoupily děti ke svátosti smíření (zpovědi). Poprvé přistoupilo ke stolu Páně devět dětí,...

Zprávičky z farnosti 2/2016

Zprávičky z farnosti 2/2016

Zpravodaj 2/2016: V letošním roce, který vyhlásil papež František jako rok milosrdenství, se ve farnosti uskutečnila na toto téma dne 10. dubna duchovní obnova. Do farnosti přijel p. Slavomír Plekanský, který působí ve Slavkovicích, kde je jediný kostel v České...

Hurá na prázdniny

Hurá na prázdniny

Zpravodaj 2/2016: Těšíte se na prázdniny a dovolené? Kdo by se netěšil na chvíle, kdy nemusí do práce, do školy, které může prožít po svém. Ale jak je prožít tak, abychom se vraceli spokojení, šťastní? Mnohdy jsou lidé nešťastní, protože si...

Příběh velikonoční

Příběh velikonoční

Zpravodaj 1/2016: K pochopení velikosti Velikonoc nám může mnoho napovědět tento bolestný příběh. Je to novodobé podobenství o lásce našeho Boha – Otce: Je pátek odpoledne a ty se autem vracíš domů. Ladíš rádio. Zprávy mluví o nějaké...

Zprávičky z farnosti – Rok milosrdenství

Zprávičky z farnosti – Rok milosrdenství

Zpravodaj 1/2016: V církvi letos prožíváme Svatý rok milosrdenství. Tento rok vyhlásil papež František 8. prosince 2015 papežskou bulou, kde se mimo jiné píše: „ Pro církev je to doba opětovného nalezení smyslu poslání, které nám svěřil...

Desatero

Desatero

Zpravodaj 3/2015: Lidé chtějí žít šťastně, spokojeně, ale odmítají použít návod k dosažení tohoto cíle. Návod od Stvořitele člověka. Ten, kdo nás udělal, ví jediný nejlépe, co potřebujeme, abychom byli šťastní. Boží přikázání jsou určena...

Kaplička svatého Františka v novém

Kaplička svatého Františka v novém

Kaplička svatého Františka z Assisi. Sotva ji cestou z Moravského Žižkova do Prušánek zahlédnete v polích, už se ztratí za stromy. Ale je tam. Stojí tam více než sto let a před pár týdny začala zase zářit do dálky. Díky...

Všechno souvisí se vším

Všechno souvisí se vším

Zpravodaj z Prušánek 2/2015: „Jak krásný vzhled – je na ten Boží svět!“ – zpívalo se dřív. Platí to ještě? Bůh nám dal tento svět, abychom ho rozumně užívali a obhospodařovali, ne ničili a drancovali. Doba prázdnin, dovolených,...

Zprávičky z farnosti

Zprávičky z farnosti

Zpravodaj z Prušánek 2/2015: Letos jsme se poprvé zapojili do celorepublikové akce „Noc Kostelů“. I když jsme na začátku prožívali nepředvídatelné a dramatické chvíle, celá akce se nakonec velmi hezky vydařila. Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem,...

Videoreportáž: V Prušánkách má socha šaty

Videoreportáž: V Prušánkách má socha šaty

www.rtvj.cz (10. 6. 2015): Téměř každý měsíc je pohled na sochu Panny Marie v kostele v Prušánkách jiný. Místní lidé tady už několik generací udržují zvláštní tradici – tuto sochu totiž pravidelně převlékají. Videoreportáž: V Prušánkách má socha šaty

Videoreportáž: Noc kostelů v Prušánkách

Videoreportáž: Noc kostelů v Prušánkách

www.rtvj.cz (18. června 2015): Jednou v roce pořádají věřící akci, která má přiblížit a ukázat prostředí kostelů všem lidem – i těm bez víry. Noc kostelů každoročně pořádají farnosti jak ve světě, tak i u nás. Otevřený byl letos také...

Veliká noc křesťanů: 2. část

Veliká noc křesťanů: 2. část

Zpravodaj 1/2014: Loni jsme si připomněli velikonoční události počínaje poslední večeří a konče vydáním Krista k ukřižování. Nyní příběh dokončíme. Ježíše už čekala jenom cesta na popraviště a ukřižování. Slovo „jenom“ tu však nastávající okamžiky moc věrně nevystihuje....

Velká noc křesťanů: 1. část

Velká noc křesťanů: 1. část

Zpravodaj 1/2013: Po velké noci starých pastevců a Židů začali jako poslední slavit tento svátek také křesťané. Jeho náplní už nebyla příprava k odchodu na letní pastviny, ani vyhlížení božských znamení pro nastávající období, ani odchod z Egypta. Důvodem...

Do Prušánek přijede Karol Lovaš, kněz, básník a novinář

Do Prušánek přijede Karol Lovaš, kněz, básník a novinář

Rozhovor se třemi slovenskými prezidenty, zpravodajství z vojenské Jugoslávie, rozhlasové komentáře a zamyšlení, večery s herci a muzikanty v trnavském divadle, novinářská cena za rok 2014 a další. To všechno je Karol Lovaš, nebo chcete-li brat Šavol či bratr Gottschalk (řeholní...

Videoreportáž: Indická návštěva v Prušánkách

Videoreportáž: Indická návštěva v Prušánkách

www.rtvj.cz (5. května 2015): Minulý týden hostila farnosti v Prušánkách vzácnou návštěvu. Při úterní bohoslužbě promluvil kromě zdejšího faráře také indický misionář, který navštívil jen pár míst v České Republice. Na úterní bohoslužbu do kostela Svatého Isidora v Prušánkách se minulý týden...

Návštěva z jiného světa

Návštěva z jiného světa

Zpravodaj z Prušánek 1/2015: V úterý 21. dubna 2015 přivítají Prušánky neobvyklého návštěvníka. Do kostela sv. Isidora zavítá P. George Biju, indický katolický kněz z řeholního společenství Vincentinů, které vytvořilo veliké misijní dílo v rovníkové Africe. V něm přibližuje místním lidem křesťanství, poskytuje vzdělání...

Nejkrásnější svátky

Nejkrásnější svátky

Zpravodaj z Prušánek 4/2014: Pro většinu lidí jsou Vánoce nejkrásnějšími svátky v roce. Jsou to dny, na které se těšíme. Vánoční dny mají zvláštní atmosféru štěstí a rodinné pohody. Jsou spojeny s mnoha tradicemi a zvyky. Doprovází je dobré jídlo a radost...

Zprávičky z farnosti

Zprávičky z farnosti

Zpravodaj z Prušánek 4/2014: V rámci katolické církve existují různé tzv. “duchovní proudy” nebo hnutí. Jedním z takových hnutí je také Schőnstattské hnutí, které sice vzniklo v Německu, ale je dnes rozšířeno po celém světě. Proč to zmiňuji? Někteří z farníků...

Proč žiji na tomto světě?

Proč žiji na tomto světě?

Zpravodaj z Prušánek 3/2014: Všimli jste si, jak snadno se dá člověk vtáhnout do rozhovoru o negativních věcech v životě? Všichni (do jisté míry) podléháme mediálnímu vymývání mozků (média se jakoby vyžívají při detailních a opakovaných popisech šokujících a špatných zpráv). O všech...

Zprávičky z farnosti

Zprávičky z farnosti

Zpravodaj z Prušánek 3/2014: 21 .6 .2014 se v naší farnosti uskutečnila pro zájemce duchovní obnova, kterou vedl P. Roman Strossa. Duchovní obnovy slouží především k tomu, aby se člověk v dnešní uspěchané době zastavil, podíval se na svůj život...

Smutné výročí

Smutné výročí

Zpravodaj z Prušánek 2/2014: Na letošní rok připadá smutné výročí 100 let od vypuknutí 1. světové války. Říkalo se jí velká. Byl to první skutečně globální konflikt. Najednou všechno změnila. Odvedla miliony mužů do války a ženy, důchodci...

Zprávičky z farnosti

Zprávičky z farnosti

Zpravodaj z Prušánek 2/2014: První svaté přijímání Neděle 25. května byla pro naši farnost svátečním dnem. Proběhlo zde 1. svaté přijímání. Svátost přijalo deset dětí z Prušánek a jedno z Mikulčic. Slavnostní atmosféru umocnila hudba a zpěv muzikantů a zpěváků z Dolních Bojanovic....

Zprávičky z farnosti

Zprávičky z farnosti

Prušánský Zpravodaj 1/2014: Tříkrálová sbírka 2014 Celkem bylo v Prušánkách vybráno 48.980,- Kč. Letošní Tříkrálová sbírka byla pro Oblastní charitu Hodonín rekordní. Více než 1600 koledníků přineslo v 560 kasičkách rekordních 2 348 182 Kč. Oblastní charita Hodonín děkuje...

Život ve farnosti

Život ve farnosti

Prušánský Zpravodaj 1/2014 Kdo se zajímá trochu o dění v církvi, ví, že loňský rok byl vyhlášen Českou biskupskou konferencí „rokem víry“, což souviselo také s oslavami výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Letošní rok byl vyhlášen „rokem...