Uzavření manželství

Svatba v obci Prušánky (snoubenci předloží)

 • místo určené úřadem pro konání svatebních obřadů – obřadní síň na Obecním úřadě v Prušánkách, doba stanovená pro konání svatebních obřadů pátek a sobota v době od 09 do 16 hodin.
 • svatební obřady konané na jiném vhodném místě ve správním obvodu nebo mimo stanovenou dobu pouze po předchozí domluvě na matrice Prušánky a po zaplacení správního poplatku 1.000,- Kč.
 • dotazník k uzavření manželství (tiskopis obdržíte na obecním úřadě)
 • rodné listy
 • občanské průkazy (OP)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
 • úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
 • popř. cestovní pas (CP), doklad o stáním občanství, výpis z evidence obyvatel o pobytu, o stavu

Církevní sňatek (snoubenci předloží matričnímu úřadu v místě uzavření manželství)

 • občanský průkaz (cestovní pas)
 • rodný list
 • popř. doklad o státním občanství, potvrzení o bydlišti, o stavu, čestné prohlášení o údajích, které nelze jinak doložit
 • pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství
 • úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR (ne starší 7 pracovních dnů ke dni sňatku)
 • správní poplatek 2.000,- Kč má-li pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR
 • správní poplatek 3.000,- Kč nemají-li snoubenci trvalý pobyt na území ČR

Cizozemské matriční doklady opatřené předepsanými ověřeními musí být úředně přeloženy do českého jazyka soudním tlumočníkem v ČR, účast tlumočníka při uzavření manželství si zajišťují snoubenci.

Uzavření manželství v cizině

 • na matričním úřadě v místě trvalého pobytu vyplňte žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a předložte:
  • OP popř. CP, výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu, o osobním stavu
  • rodný list
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
  • úmrtní list manžela (manželky)
  • popř. další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů

Správní poplatek 500,- Kč. Pro použití v některých státech je nutno opatřit doklad předepsaným ověřením.