Volba prezidenta republiky

Starosta obce Prušánky v souladu s ust. § 34  odst. 1. písm. a) zákona č. 275/2012 o volbě prezidenta České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů oznamuje:

Volba prezidenta České republiky se uskuteční:

v pátek         12.01.2018 od 14.00 hod – 22.00 hod

v sobotu       13.01.2018 od   8.00 hod – 14.00 hod

Místem pro konání volby:

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Prušánky, Prušánky 100,  zasedací místnost

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Obecního úřadu Prušánky, Prušánky 100, Knihovna

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném volebním okrsku. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Neprokáže-li uvedené skutečnosti zákonem stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič může také volit na voličský průkaz, který po té odevzdá okrskové volební komisi – více informací na www.obecprusanky.cz. , odkaz VOLBY. Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  V případě konání II. kola voleb, budou hlasovací lístky předány voliči přímo ve volební místnosti. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad  ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Okrsková volební komise  vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Volič hlasuje osobně, zastoupení je nepřípustné.

                                                                                  Ing. Lubomír Zahradník, starosta obce

V Prušánkách dne 27. 11. 2017

Mohlo by se vám líbit...