Vystavení dokladů

Vystavení  úmrtního listu zemřelého

vyřizovatel pohřbu předloží

 • OP zemřelého, popř. CP zemřelého cizince osobně na matrice nebo prostřednictvím pohřební služby (tento dokument odevzdá pracovnici OÚ)
 • matriční doklady (rodný list, oddací list, popř. úmrtní list manžela – manželky, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství)
 • OP žijícího manžela – manželky, popř. jeho (její) rodné číslo

Vystavení duplikátu matričního dokladu

 • rodný, oddací, úmrtní list vydá matriční úřad osobě, které se týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci) a zplnomocněným zástupcům
 • na písemnou žádost o vystavení matričního dokladu a po předložení OP (popř. CP) a matričních dokladů k prokázání příbuzenského vztahu (rodných listů, oddacích listů) popř. plné moci (s ověřeným podpisem)

Správní poplatek činí 100,- Kč

Změna jména nebo příjmení

 • matričnímu úřadu v místě svého trvalého bydliště předložte písemnou žádost s odůvodněním
 • OP
 • rodný list
 • popř. doklad o státním občanství ČR, oddací list, rodné listy dětí, souhlas druhého rodiče dítěte, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, úmrtní list manžela/manželky apod.

Správní poplatek je 1.000,- Kč. Změna příjmení po rozvodu manželství na příjmení předchozí nebo rodné 100,- Kč, jen ve lhůtě do jednoho měsíce po právní moci rozsudku o rozvodu je oznámení této změny bez správního poplatku a lze ho učinit před kterýmkoliv matričním úřadem.

Osvědčení o stáním občanství ČR

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR pro nezletilého do 18-ti let podává jeho zákonný zástupce, tj. jeden z rodičů se svým OP a doklady:

 • rodný list dítěte
 • oddací list rodičů
 • rodné listy rodičů
 • popř. další doklady osvědčující občanství ČR

Plnoletý občan ČR se obrátí na matriční úřad v místě bydliště a předloží

 • občanský průkaz
 • rodný list
 • popř. oddací list, předchozí doklady o státním občanství a další doklady osvědčující občanství ČR

V obou případech bude žádost s doklady postoupena k vyřízení Krajskému úřadu Brno. Správní poplatek činí 100,- Kč.

Potřebujete vystavit matriční doklad pro použití v cizině?

 • rodný, oddací, úmrtní list pro použití v zahraničí vydá matriční úřad osobě, které se týká, nebo členům její rodiny a zplnomocněným zástupcům
 • na písemnou žádost o vystavení dokladů pro použití v cizině a předložení:
  • OP (popř. CP)
  • matričních dokladů k prokázání příbuzenského vztahu popř. plné moci (s ověřeným podpisem)

Správní poplatek činí 100,- Kč. V některých státech je matriční doklad platný pouze s předepsaným ověřením (Apostille, legalizace, superlegalizace) dle platných mezinárodních smluv

Chcete zapsat matriční událost uskutečněnou v cizině do zvláštní matriky?

Prostřednictvím matričního úřadu bude zaslán do zvláštní matriky Úřadu městské části Brno-střed zápis o matriční události občana ČR v cizině spolu s doklady:

 • cizozemský matriční doklad (rodný, oddací, úmrtní list) opatřený ověřením dle platných mezinárodních smluv spolu s překladem soudního tlumočníka v ČR
 • OP, popř. CP
 • doklad o státním občanství ČR
 • čestné prohlášení
 • další matriční doklady apod.