Vysvědčení, prázdniny, konec školy, dovolená, tábor…

Zpravodaj z Prušánek 2/2015:

… další první myšlenky spojené s představou když se řekne 30. červen. Ty první jsou od nejstarších žáků školy, ale mladší se zamýšleli i nad tím, co budou po 30. červnu dělat. A padala slova jako koupání, opalování, ale také soustředění. A jaké? Někteří naši sportovci budou mít fotbalové soustředění, jiní badmintonové, další zase taneční soustředění. A to je moc dobře. Trávit čas prázdnin aktivně a nelenošit jen doma u počítače, tabletu či televize je jistě moc prospěšné. A o tom, že máme děti aktivní, svědčí jejich další úspěchy na poli sportu a tance. O tom se můžete dočíst v dalších článcích Zpravodaje.

Než jsme se dostali až ke konci školního roku, probíhala na škole i mimo školu spousta akcí.

Už v dubnu navštívili třeťáci s p. uč. Trechovou Galerii výtvarných umění v Hodoníně. V rámci dlouhodobé spolupráce byli přizváni na workshop (tvořivou dílnu) s ilustrátorkou dětských knížek. Tato třída ještě absolvovala návštěvu naší obecní knihovny a děti také zavítaly za obyvateli naší DPS. Zde si zjišťovaly, jak to bylo s čtenářstvím obyvatel DPS, když byli oni malí. Začátkem května se vydaly všechny třídy I. stupně na divadelní představení „Pět báječných strýčků“ do Brna do divadla Polárka. Hned následující den – 5.5. jsme se fotografovali. Devátá třída nebyla kompletní, tak si domluvila náhradní termín. V polovině května se naše škola (prostřednicvím Kamily Zvědělíkové a Aničky Červenkové) zapojila do dalšího ročníku výtvarného setkání, které pořádal Měú Hodonín, odbor školství. Tato setkání mají název „Kroky k umění“ a jsou určena pro mladé tvůrce ze základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Letos bylo zvoleno téma“ Má vysněná dovolená“. Ve dnech 13.-15.5. si vyzkoušeli šesťáci výukový pobytový program ve Velkých Pavlovicích v ekocentru Trkmanka. Do tohoto centra jsme začali jezdit teprve nedávno a už teď můžeme hodnotit jejich programy jako velmi hezké a dobře připravené. Ke konci května byla domluvena návštěva žáků 8. třídy pod vedením třídní učitelky a zároveň výchovné poradkyně – V. Buškové na úřadu práce v Hodoníně. Zde si osmáci zkouší otestovat svůj zájem a možnosti dalšího studia v rámci profesní volby.

Do života včel a dalšího hmyzu, který se stará o opylování rostlin, měli možnost nahlédnout čtvrťáci v ekocentru Dúbrava v Hodoníně. Povedeným program je přenesl do rolí včelek sbírajících nektar a pyl. Zábavnou formou se kluci a děvčata seznámili s problematikou včelařství. V současné době je to tolik žádané odvětví malovýroby propojené s pěstováním ovoce. Poptávka po medu z domácích zdrojů narůstá a péče o včely se dostává do popředí zájmu.

Červen je měsícem školních výletů. Nejinak tomu bylo i letos. Vzhledem k počasí a termínům výletů tříd jsme přesunuli oslavu Dne dětí až na konec měsíce. A tak hned od čtvrtku 4.6. se vydávaly třídy z I. stupně na své školní výlety. Prvňáčci jeli do Milotic, druháci společně se třeťáky byli v Jihlavě, čtvrťáci s páťáky na Macoše a v Punkevních jeskyních. Na druhém stupni se vždy zohledňuje účast na delších výjezdech a tak šestá třída měla výlet v podobě třídenního programu ve Velkých Pavlovicích v předstihu. Sedmáci a osmáci byli letos v zimě na lyžařském kurzu a tak sedmá třída byla jen na jeden den za zvířátky v Hodoníně. Pro osmou třídu bývá tradičně připraven outdoorový kurz na Littneru – letos v termínu 8. – 10.6. června. Deváťáci se nakonec domluvili na výletu do Lešné.

K akcím, které jsou pro poslední měsíc školního roku charakteristické, patří např. táborák našich třeťáků (se sportováním na hřišti, s opékáním a zpěvy při kytaře). Proběhla také schůzka rodičů budoucích prvňáčků ve škole, s debatou o tom, co budou děti potřebovat, na co se mají rodiče připravit. Děti z MŠ – budoucí prvňáčci – navštívily své kamarády v první třídě.

Na závěr školního roku na 29.6. jsme ponechali Dětský den a v tento den se též na obecním úřadu v obřadní síni rozloučíme s našimi absolventy – deváťáky. Chtěli bychom jim popřát úspěšný vstup do škol, které je čekají v další studijní etapě po prázdninách. A všem dětem, malým i velkým, příznivé počasí o prázdninách, zajímavé zážitky, spoustu kamarádů a minimum průšvihů.

Za celoroční práci bych ráda poděkovala všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům, popřála hezkou dovolenou k načerpání nových sil. Poděkování patří i našemu zřizovateli za výbornou spolupráci a podporu. Za spolupráci děkuji i SRPDŠ a našim příznivcům a sponzorům, zejména P. a Zd. Zálešákovým.

                                                                                          Alena Kristová, ředitelka školy

Mohlo by se vám líbit...